Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βιώσιμη Αλιεία

Βιώσιμη Αλιεία

Η χρόνια υπεραλίευση σημαντικών εμπορικών ειδών, οι μη επιλεκτικές μέθοδοι αλιείας, και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, οδήγησαν πολλούς πληθυσμούς ψαριών στο χείλος της κατάρρευσης. Αυτό σημαίνει ότι αδειάζουν οι θάλασσες από ψάρια, ενώ δεν γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια για την προστασία τους.

  Η σημασία της Βιώσιμης Αλιείας

  Βιώσιμη αλιεία χαρακτηρίζεται το σύνολο των πρακτικών που προστατεύουν τον πληθυσμό των αλιευμάτων που στοχεύουν. Έτσι, αυτά δεν σκοτώνονται κατά λάθος και δεν καταστρέφεται το περιβάλλον τους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί τους πληθυσμούς σε υγιή επίπεδα χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στα υπόλοιπα είδη του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου είδους.

  Στην Καλλιμάνης, φροντίζουμε για το μέλλον

  Προστατεύουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα και διασφαλίζουμε την επάρκεια των ιχυοαποθεμάτων για τις μελλοντικές γενιές. Δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε ότι με τις εσωτερικές μας διαδικασίες, συμβάλλουμε ενεργά στη βιωσιμότητα, ακολουθώντας παράλληλα τα διεθνή πρότυπα της αειφόρου αλιείας.

  Ως Βιώσιμη Αλιεία ορίζεται εκείνη που διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να: 

  • Αποφεύγεται η υπεραλίευση
  • Προστατεύει τα ευαίσθητα θαλάσσια είδη
  • Αποφεύγονται επιβλαβείς μέθοδοι αλιείας, οι οποίες καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον  
  • Διατηρεί τη βιοποικιλότητα: η τροφική αλυσίδα στους ωκεανούς είναι αρκετά περίπλοκη και η εξαφάνιση ενός είδους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα υπόλοιπα
  • Προστατεύει τους ωκεανούς μέσω ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, ελαχιστοποιώντας τη χρήση χημικών και την παραγωγή αποβλήτων
  • Λειτουργεί με κοινωνικά και οικονομικά δίκαιο τρόπο
  • Εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα για όλα τα ψάρια από την στιγμή που βγήκαν από το νερό, ως το τελικό σημείο πώλησής τους

  Η συμβολή της εταιρείας μας είναι:

  • Οι συστηματικές κινήσεις κατά της παράνομης και άναρχης αλιείας
  • Η υποστήριξη επιλεκτικών μεθόδων αλιείας, για τη μείωση της συναλίευσης και την προώθηση της βιώσιμης αλιείας
  • Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων, από το πλοίο μέχρι το πιάτο σας
  • Η υποχρέωση υφιστάμενων και νέων προμηθευτών να προμηθεύουν αποκλειστικά προϊόντα βιώσιμης αλιείας