Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού "Ιστορίες Θάλασσας"

contest

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «DARDANEL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Ελίκη Αιγίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία «SOHOSQUARE», η οποία εδρεύει στην στη Κηφισιά Αττικής, στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διαφημιστική»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

Άρθρο 2 - Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Eφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως ο «Συμμετέχων» ή ο «Χρήστης».

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2.3. Κατά τη διάρκεια της κάθε κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που ακολούθησαν τα βήματα συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική σχετική δημοσίευση στο λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας στο Instagram. Καθένας έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην κλήρωση ακολουθώντας ορθά τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται.

2.4. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Άρθρο 3 - Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από τις 24 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 17:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 31 Μαϊου 2023 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 31 Μαΐου και ώρα Ελλάδος 16:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των 4 νικητών.

3.3. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης.

Άρθρο 4 - Τρόπος Συμμετοχής

4.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν το προφίλ της διοργανώτριας εταιρείας https://www.instagram.com/kallimanis_1956/ αλλά και το προφίλ https://www.instagram.com/nancyzabetoglou/ και να αναρτήσουν σχόλιο (comment) όπως ορίζεται από τη διαδικασία στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Instagram Post»), ώστε να λάβουν μέρος στην Κλήρωση για να κερδίσουν τα Δώρα που ορίζονται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων.

4.2. Η ανάρτηση σχολίου σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και το Instagram Post συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή του Χρήστη στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου, στην οποία έχει προβεί.

4.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Χρήστη στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 5 - Δώρο – Περιεχόμενο και όροι

5.1. Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής το «Δώρα») ορίζονται στο σχετικό Instagram Post και συνίσταται στα εξής:

1ος νικητής: ένα διήμερο ταξίδι στο Αίγιο για 2 άτομα, σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής με ημιδιατροφή, βόλτα με σκάφος στον Κορινθιακό κόλπο και κάλυψη μεταφορικών εξόδων έως 250 ευρώ. 

2ος, 3ος και 4ος νικητής: giftbox με προϊόντα KALLIMANIS αξίας 150ευρώ/έκαστο

Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ότι, εφόσον αναδειχθεί Νικητής, θα:

(i) συγκατατεθεί για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του ίδιου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παραλαβή του Δώρου

5.2. Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων ή ο Νικητής δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6 - Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας.

6.2.  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η Διαφημιστική μπαίνει στην πλατφόρμα κληρώσεων https://simpliers.com/en , ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθούν τόσο οι νικητές όσο και οι επιλαχόντες. Σε αυτή την ιστοσελίδα η Διαφημιστική εταιρεία ορίζει τους όρους που θα λάβει υπόψιν η πλατφόρμα βάσει της παραγράφου 4.1 και ο μηχανισμός στην συνέχεια επιλέγει τυχαία.

6.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, πλην των Νικητών, και αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο Νικητής αυτόματα εντός 48 ωρών (από την ώρα κλήρωσης) θα ορίζεται Νικητής ο επιλαχών ο οποίος θα έχει οριστεί από την πλατφόρμα.

6.4. Ο Νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως Νικητή από την Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα (direct message) στον λογαριασμό Instagram μέσω του οποίου υπέβαλε τη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Αν ο Νικητής ανταποκριθεί θετικά στην ενημέρωση της Διοργανώτριας, τότε ο Νικητής θα κληθεί να αποστείλει στην Διοργανώτρια τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του:

ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και email (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»), και

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email, προκειμένου η « Διοργανώτρια» να προχωρήσει στην αποστολή των δώρων.

Άρθρο 7 - Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 8 - Λοιποί Όροι

8.1. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών.

8.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των Προσωπικών του Δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.4. Η Διοργανώτρια, εφόσον ο Συμμετέχων συμφωνήσει ρητά και εγγράφως προς τούτο, δύναται να προβεί σε προβολή του Νικητή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος χωρίς να δικαιούνται στην καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

8.5. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

* Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη Σελίδα της Διοργανώτριας « www.kallimanis.gr »

** Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.